Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Telemedycyna 2

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Telemedycyna cz. II

III rok Wydział Lekarski

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Wymiar godzinowy: 20 godzin ćwiczeń

Termin zajęć: semestr zimowy

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

 

Warunki zaliczenia:

1. Obecności na zajęciach

Nieobecności na zajęciach muszą zostać usprawiedliwione.

Student nieobecny na więcej niż trzech zajęciach nie otrzymuje zaliczenia.

UWAGA: NIE MA MOŻLIWOŚCI ODRABIANIA ZAJĘĆ!

2. Udział w dwukrotnym teście przeprowadzanym po blokach tematycznych

a. po części telemedycznej – 8 punktów

b. po podstawowej statystyce - 16 punktów (test 8 punktów i zagadnienia problemowe 8 punktów)

3. Przygotowanie ścieżki klinicznej – 2 punkty

4. Przygotowanie raportu z analizy przeżycia – 10 punktów.

 

W sumie uzyskać można 36 punktów.

Oceny wystawiane będą następująco:

 

Ilość punktów

Ocena

19, 20, 21

dostateczny

22, 23, 24, 25

+ dostateczny

26, 27, 28, 29

dobry

30, 31, 32, 33

+ dobry

34, 35, 36

bardzo dobry

 

 

Tematyka zajęć:

1.      Bazy danych – Excel, Access

2.      Elektroniczne bazy danych

3.      Statystyka

4.      Ścieżki kliniczne

5.      TeleDicom

6.      Systemy ekspertowe: Gideon

 

 

Cele nauczania:

-          Nabycie przez studenta umiejętności zbierania danych empirycznych

-          Formułowania wniosków statystycznych oraz prawidłowego interpretowania wyników badań klinicznych przy pomocy pakietu statystycznego.

-          Nabycie umiejętności wykorzystania współczesnych form zdobywania informacji naukowej
(e-learning) i naukowego opracowywania wyników badań medycznych