Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Informatyka i statystyka medyczna, cz. 1

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Informatyka i statystyka medyczna

I rok Wydział Lekarski z Odziałem Lekarsko-Dentystycznym

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Wymiar godzinowy:

20 godzin ćwiczeń

 

Termin zajęć:

Semestr zimowy

 

Forma zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie

(na ocenę, przy czym wpisywana do indeksu jest ocena końcowa po ukończeniu II części kursu)

 

Cele nauczania:

-          Zapoznanie z możliwościami współczesnej informatyki medycznej i telemedycyny

-          Nabycie umiejętności zdobywania informacji naukowej z dziedziny medycyny i stomatologii, korzystając z zasobów Internetu oraz publikacji naukowych

-          Nabycie umiejętności wykorzystania komputera, jako narzędzia do przygotowania prezentacji oraz naukowego opracowywania wyników badań medycznych (podstawy statystyki)

-          Nabycie umiejętności wykorzystania komputera do samokształcenia się studentów w dyscyplinach medycznych (e-Learning)

 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obowiązkowa obecność na wszystkich zajęciach.

2. Zaliczenie dwóch testów przeprowadzanych po blokach tematycznych

3. Przygotowanie prezentacji lub animacji flash na wybrany temat

4. Aktywny udział w zajęciach, indywidualna praca na każdych zajęciach 

 

Oceny w zależności od uzyskanej liczby punktów