Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Startystyka I st

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Statystyka

 

Kierunek: Dietetyka

Studia I stopnia – II/III rok

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

Czas trwania kursu:   2 semestry (IV, V)

Wymiar godzinowy:   semestr IV letni – 20 godzin w tym:

-          wykłady: 10 godzin

-          seminaria: 4 godziny

-          ćwiczenia: 6 godzin

semestr V zimowy – 20 godzin w tym:

-          wykłady: 14 godzin

-          ćwiczenia: 6 godzin

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1/semestr

 

Cele nauczania:

1.       Osoba po ukończeniu kursu powinna posiadać wiedzę nt. poprawnego gromadzenia informacji w bazie danych, a także możliwości ich opisu za pomocą podstawowych charakterystyk statystycznych.

2.       Ponadto powinna znać ogólne zasady weryfikacji hipotez statystycznych, umieć je zastosować w celu przeprowadzenia wybranego testu statystycznego, a następnie poprawnie sformułować wnioski.

3.       Kurs skutkuje również zdobyciem umiejętności obsługi jednego z najpopularniejszych w Polsce pakietów statystycznych, tj. SAS, Statistica, SPSS.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

W ramach zaliczenia kursu:

-          przeprowadzone zostaną 2 testy wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią (czas trwania testu: 10 – 15 min), skupiające się głównie na teorii statystyki,

-          oceniona zostanie samodzielnie przygotowana (w formie prezentacji) praca, zawierająca wyniki analizy danych. Na jej podstawie prowadzący będzie miał możliwość sprawdzenia umiejętności doboru odpowiednich testów statystycznych oraz wyciągania wniosków.