Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Technologia Informacyjna I St

Technologia Informacyjna

 

Kierunek: Dietetyka

Studia I stopnia – II rok

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

Czas trwania kursu:   2 semestry (III, IV)

Wymiar godzinowy:   25 godzin/semestr, w tym:

-          seminaria: 10 godzin

-          ćwiczenia: 15 godzin

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1 – semestr III

                        2 – semestr IV   

 

Cele nauczania:

-          poznanie na poziomie podstawowym poszczególnych części wchodzących w skład komputera oraz zdobycie wiedzy na temat głównych założeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (część I),

-          zapoznanie z podstawową terminologią związaną z Internetem, jego możliwościami i zagrożeniami, wynikającymi z jego użytkowania (część II),

-          zdobycie umiejętności przygotowania profesjonalnie wyglądających dokumentów oraz listów (część III),

-          zdobycie umiejętności stosowania arkusza kalkulacyjnego do gromadzenia oraz przetwarzania danych (część IV),

-          zdobycie umiejętności tworzenia i wykorzystania baz danych (część V),

-          zdobycie umiejętności przygotowywania prezentacji (część VI). 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu obejmuje:

-          test wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią po części I i II (10-15 min),

-          sformatowanie pliku tekstowego zgodnie z przedstawionym wzorem (45 min – po części III),

-          samodzielne wykonanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym (45 min – po części IV i V),

-          przygotowanie (na 2-3 zajęciach) i przedstawienie przygotowanej w 2-osobowej grupie prezentacji na wybrany temat (po części VI).