Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Statystyka w żywieniu I st.

ZAJĘCIA OBOWIĄZKOWE

 

 

Statystyka

 

Kierunek: Dietetyka

Studia II stopnia - I rok

Studia stacjonarne i niestacjonarne

 

 

 

Wymiar godzinowy: 30 godzin, w tym:

-            wykłady: 15 godzin

-            ćwiczenia: 15 godzin

Czas trwania kursu: 1 semestr

Termin zajęć: semestr letni

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Punkty ECTS: 1

 

Cele nauczania:

1.             Uczestnik kursu po jego zakończeniu powinien posiadać przede wszystkim umiejętność:

-          poprawnego gromadzenia danych empirycznych w bazie danych,

-          opisu zgromadzonych w bazie danych informacji w oparciu o podstawowe charakterystyki statystyczne, 

-          weryfikacji hipotez statystycznych, tj. doboru odpowiedniego testu statystycznego oraz formułowania wniosków na podstawie otrzymanych wyników.

 

2.             Celem kursu jest również przekazanie studentowi informacji, dotyczących bardziej zaawansowanych analiz statystycznych, pozwalających na bardziej dogłębną analizę zgromadzonych danych medycznych.

 

3.             Kurs skutkuje ponadto zdobyciem umiejętności obsługi jednego z najpopularniejszych w Polsce pakietów statystycznych, tj. SAS, Statistica, SPSS.

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

1.             Po zakończeniu części dotyczącej analiz podstawowych przeprowadzone zostaną 2 testy:

-          test wielokrotnego wyboru – 8 punktów (czas trwania testu: 15 min),

-          test obejmujący rozwiązanie trzech zagadnień problemowych – 8 punktów (czas trwania testu: 60 min).

 

2.             Po zakończeniu części związanej z zaawansowanymi badaniami statystycznymi ocenie poddany zostanie raport przygotowany w grupach 2-osobowych dotyczący jednej, wybranej przez grupę analizy – 24 punkty.

 

W zależności od uzyskanej liczby punktów można uzyskać ocenę:

 

ocena

punktacja

bdb

37-40

db+

33-36

db

29-32

dst+

25-28

dst

21-24

ndst

<21