Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Zespół badawczy - statystyka

Tematyka badawcza zespołu koncentruje się wokół czterech głównych zagadnień, obejmujących zastosowanie i rozwijanie metod statystycznych w różnych dziedzinach naukowych:

1. Statystyczne techniki uzupełniania brakujących danych. Realizacja projektu ma na celu zbadanie wpływu uzupełniania brakujących danych w bazie, za pomocą nowatorskich technik statystycznych, na wyniki prowadzonych badań. Skuteczność poszczególnych technik zostanie zweryfikowana w oparciu o model służący do identyfikacji mówcy. Do zbudowania modelu wykorzystane zostaną częstotliwości czterech najniższych formatów, opisujących strukturę akustyczną samogłosek. Poddawana analizie baza danych zawiera przetworzone nagrania próbne (testujące) 5 mówców. Są to osoby o podobnych cechach demograficznych (mężczyźni w wieku 25-28 lat), zamieszkujące tą samą miejscowość.

2. Badanie zmian struktury elektronowej niskocząsteczkowych (niebiałkowych) układów molekularnych wywołanych ich oddziaływaniem z białkami Celem projektu jest wyznaczenie związków chemicznych lub ich grup (np. kwasy karboksylowe, monosacharydy, witaminy), których struktura elektronowa doznaje wyraźnych zmian w kompleksie z białkiem. Kolejnym aspektem z tym związanym jest wskazanie własności elektronowych (dostępnych z obliczeń kwantowo-chemicznych, np. energia całkowita układu, ładunki cząstkowe na atomach, potencjał elektrostatyczny), które ulegają znacznym zmianom w stosunku do ich wartości w stanie izolowanym. Ostateczne rezultaty projektu będą wymagać zastosowania zaawansowanych metod statystyki wielowymiarowej.

3. Wdrożenie i opracowanie metod proponowanych w exploracji danych (DATA MINING) dla potrzeb nauk medycznych. Realizacja projektu polega na implementacji i modyfikacji wybranych technik Data Mining w diagnostyce medycznej. Narzędzia sztucznej inteligencji i statystyki zostaną wykorzystane do odkrycia cennych informacji ukrytych w medycznych bazach danych. Analiza baz danych metodami Data Mining lub za pomocą sztucznych sieci neuronowych może przynieść interesujące rezultaty, dając niewielką liczbę reguł o wysokiej wartości diagnostycznej. Przy pomocy Data Mining możliwe jest również zbadanie funkcji nieznanych dotąd genów oraz stworzenie nowych leków, które umożliwiają prawidłowe leczenie.

4. Opracowanie analiz statystycznych dla badań medycznych w oparciu o kliniczne bazy danych