Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Zakład bioinformatyki i telemedycyny

Mgr inż. Wojciech Lasoń

Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicumu

ul. Kopernika 7E

31-034 Kraków

tel +48124227764

Obszary zainteresowań naukowych

 • Biocybernetyka
 • Neuropsychologia
 • Psychomotoryka
 • Modelowanie systemów biologicznych
 • Analiza sygnałów biomedycznych
 • Telemedycyna
 • Symulacje w edukacji medycznej

Udział w grantach naukowych i projektach badawczych

 • Grant europejski w ramach akcji COST BM0601,
  numer w systemie SAP: K/PMN/000028

  „Rola grzbietobocznej kory przedczołowej w generowaniu skokowych ruchów gałek ocznych. Analiza wielorozdzielcza potencjałów wywołanych za pomocą przekształceń falkowych.”

  Projekt realizowany w latach: 2008 – 2011.
 • Udział w projekcie celowym
  „Szkieletowy System Telemedyczny”
  Projekt realizowany w latach 2004 - 2005
 • Projekt badawczy – Nr 8 T11E 014 14)
  „Zastosowanie geometrii fraktalnej w neuroanatomii”
  Projekt realizowany w latach 1998 do 2001
 • Projekt własny – WŁ/187/P/L
  „Telemedyczny system gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych”
  Projekt realizowany w latach 2003 – 2006
 • Projekt badawczy – K/ZDS/002863
  „Zaawansowana analiza sygnałów biomechanicznych u osób z chorobami ośrodkowego układu nerwowego i osób uzależnionych”
  Projekt realizowany w roku 2012

 

Wybrane publikacje naukowe

Artykuły naukowe

 1. Trabka J., Sarapata K., Lasoń W. Symptomatologia wyobraźni. [w] Wiadomości Psychiatryczne. Urban & Partner Wydawnictwo Medyczne, Wrocław, Tom 5, Nr 3, 2002, s. 199-201.
 2. Sarapata K., Walecki P., Pyrczak W., Lasoń W., Roterman I., Szybiński Z., Medical Database of thyroid cancer, W: E-he@lth in Common Europe, red. K. Zieliński,
  M. Duplaga, IEEE Kraków 2003, s. 347-354.
 3. Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K., Trąbka J., Zintegrowane telemedyczne bazy danych pacjentów z chorobami nowotworowymi, Sztuczna inteligencja - Organizacje wirtualne, red. M. Kłopotek, J. Tchórzewski, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2003, s. 35-40.
 4. Walecki P., Sarapata K., Lasoń W., Pyrczak W., Roterman-Konieczna I., Balwierz W., Telemedical Database of Hodgkin Disease, Transformation of Healthcare with Information Technologies, Studies in Health Technology and Informatics, Amsterdam - Berlin - Oxford - Tokyo - Washington, DC 2004, s. 51-60.
 5. Lasoń W., Walecki P., Trąbka J., Telemedyczne bazy danych - teoria i praktyka.
  W: Społeczeństwo informatyczne. Wizja czy rzeczywistość?. Red. Lesław H. Haber. Uczelniane wydawnictwa naukowo-dydaktyczne AGH. Kraków 2004, s. 349-360.
 6. Walecki P., Lason W., Wiśniowski Z., Roterman-Konieczna I., Abductive logic programming in medical diagnosis. Artificial Intelligence Studies, vol. 1,
  No 2 (24)/2004, Publishing House of University of Podlasie, s. 107-115.
 7. Żochowski A. P., Lasoń W. Advanced system for organization of work and scientific data exchange. Bio-Algorithms and Med-Systems, 2006, Vol. 2 nr 4 s. 65-78.
 8. Walecki P., Lasoń W., Gorzelańczyk E. J., Roterman I., The influence of coffee on an eyeball movement, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p. 81-92.
 9. Walecki P., Lasoń W., RotermanI. Direction-dependent Saccadic Waveform Asymmetry, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p.73-80.
 10. Walecki P., Lasoń W., Roterman I. Advanced measurement of saccadic eye movements – study of invariable and significant physiological features, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p. 81-92.
 11. Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K. Creative e-Learning, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p. 41-50.
 12. Tomczak M., Lasoń W. Electronic health record, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p. 55-62.
 13. Lasoń W., Kononowicz A. A., Obtułowicz P., Kułaga T. Teledicom environment as
  a modern telemedical tool for education of medical students, Bio-Algorithms and Med-System, 4(8), 2008, p. 63-68.
 14. Lasoń W., Walecki P., Gorzelańczyk E. J. Badanie wpływu terapeutycznej dawki metadonu na sprawność funkcji poznawczych i motorycznych u osób uzależnionych od opiatów. Episteme, nr 9, 2009, s. 51- 58.
 15. Trąbka J., Walecki P., Lasoń W., Pyrczak W., Sarapata K. Speech perception - toward understanding of consciousness. Bio-Algorithms Med-System, 2009, Vol. 5 nr 10,
  s. 45-49.
 16. Roterman I., Kononowicz A. A., Walecki P., Lasoń W. Wirtualni pacjenci jako przykład narzędzia symulacyjnego w edukacji medycznej. [w:] Gajda J. (red.), Modelowanie i pomiary w medycynie, Wydawnictwo AGH, Kraków 2009, s. 41-44.
 17. Gorzelańczyk E.J., Lasoń W., Walecki P., Jelonek J., Szołna A., Harat M. Wpływ lewostronnej talamotomii stereotaktycznej na drżenie i funkcje poznawcze u pacjenta z drżeniem zamiarowym – studium przypadku. Episteme nr 11, t. I, 2010, s. 53-60.
 18. Lasoń W, Gorzelańczyk E. J. Analiza sygnałów biomechanicznych w subklinicznej diagnostyce neuropsychiatrycznej. Episteme nr 11, t. I, 2010, s. 79-86.
 19. Lasoń W., Biednik B., Gorzelańczyk E. J. Ocena grafomotoryczna jako marker zaburzeń pozapiramidowych u osób chorych na schizofrenię leczonych risperidonem
  i olanzapiną. Episteme nr 11, t. I, 2010, s. 87-94.
 20. Lasoń W., Pierzchalski M., Laskowska E., Stępień P., Stępień R. Klonowski W., Gorzelańczyk E.J. Wpływ pojedynczej dawki metadonu na wartość wymiaru fraktalnego sygnału EKG u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. Episteme nr 11, t. I, 2010, s. 95-100.
 21. Lasoń W., Pierzchalski M., Stępień P., Stępień R. Klonowski W., Gorzelańczyk E.J. Wpływ pojedyńczej dawki metadonu na wartość wymiaru fraktalnego sygnałów biomechanicznych u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. Episteme nr 11, t. I , 2010, s. 101-112.
 22. Walecki P., Lasoń W., Trąbka J., Badanie związku pomiędzy ruchami skokowymi oczu a aktywnością obszarów grzbietowobocznej i brzusznobocznej kory przedczołowej, Episteme, nr 13, 2011, s. 5-24
 23. Lasoń W., Analiza porównawcza drżeń kończyny górnej u pacjentów z zaburzeniami funkcji układu nerwowego. Episteme, nr 13, 2011, s. 35-48
 24. Lasoń W., Walecki P., Pyrczak W., Sarapata K. Wielorozdzielcza analiza sygnałów biomechanicznych metodami falkowymi. Episteme, nr 13, 2011, s. 49-56
 25. Walecki P., Lasoń W., Trąbka J., Określenie roli grzbietowowbocznej kory przedczołowej w inicjacji i kontroli sakad, Episteme, nr 13, 2011, s. 57-70
 26. Lasoń W., Walecki P., Analiza sygnału drżenia kończyny górnej – przegląd metod. Episteme, nr 13, 2011, s. 71-88
 27. Lasoń W., Pyrczak W., Sarapata K., Walecki P., Metody fraktalne jako narzędzie wyodrębniania cech w sygnałach reprezentujących drżenie kończyny górnej. Episteme, nr 13, 2011, s. 89-96

 

Prace publikowane w materiałach konferencyjnych i doniesienia konferencyjne

1. Lasoń W., Włodarczyk K., Andryszak P., Kadziński M., Ziółkowski M., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Wpływ pojedynczej dawki metadonu na funkcje psychomotoryczne u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria konsultacyjna, Wisła, 10-12 grudnia 2009.

2. Walecki P., Lasoń W., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. Badanie wpływu pojedynczej dawki agonisty receptorów opioidowych na parametry dynamiczne sakad,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria konsultacyjna, Wisła, 10-12 grudnia 2009.

3. Walecki P., Lasoń W., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. Wpływ podania dawki leczniczej metadonu na zachowania ryzykowne u osób uzależnionych od opioidów,
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka
w psychiatrii, Psychiatria konsultacyjna, Wisła, 10-12 grudnia 2009.

4. Biedrzycki S., Lasoń W., Włodarczyk K., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E. J. Wpływ pojedynczej dawki metadonu na funkcje wzrokowej pamięci operacyjnej u osób uzależnionych od opioidów leczonych w programie terapii substytucyjnej.
III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria konsultacyjna, Wisła, 10-12 grudnia 2009.

5. Gorzelańczyk E. J., Lasoń W., Włodarczyk K., Andryszak P., Biedrzycki S., Ziółkowski M., Kadziński M. Wpływ pojedynczej dawki metadonu na sprawność funkcji grafomotorycznych u osób uzależnionych od opioidów leczonych substytucyjnie. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Nowoczesna diagnostyka w psychiatrii, Psychiatria konsultacyjna, Wisła,
10-12 grudnia 2009.

6. Gorzelańczyk E. J., Pasgreta K., Andryszak P., Nowińska E., Feit J., Ziółkowski M., Lasoń W. Wpływ leczniczej dawki metadonu na szybkość psychomotoryczną oraz sprawność wzrokowo-przestrzennej pamięci operacyjnej u osób uzależnionych od opioidów leczonych metadonem w programie substytucyjnym, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Diagnostyka w Psychiatrii, Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9-11 grudnia 2010.

7. Lasoń W., Walecki P., Feit J., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Analiza porównawcza drgań dominującej górnej kończyny w zadaniach grafomotorycznych
u osób uzależnionych od opiatów leczonych substytucyjnie, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Diagnostyka w Psychiatrii, Optymalizacja leczenia w psychiatrii, Wisła, 9-11 grudnia 2010.

8. Walecki P., Lasoń W., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Inhibitory effects of μ-opioid receptor agonist on eyeball movements, The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010, Krakow, s. 36.

9. Walecki P., Lasoń W., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Effect of therapeutic dose of methadone at risk behavior in opioid-dependent individuals in methadone substitution therapy, The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010, Krakow, s. 68.

10. Lasoń W., Walecki P., Włodarczyk K. Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Single dose study of the effect of methadone on psychomotor functions in opioid-addicted individuals on methadone maintenance, The International Neuropsychological Society, The Polish Neuropsychological Society and The Polish Neuroscience Society Joint Mid-Year Meeting, June 30-July 3, 2010, Krakow, s. 69.

11. Lasoń W., Walecki P., Andryszak P., Włodarczyk K., Biedrzycki S., Ziółkowski M., Kadziński M., Gorzelańczyk E. J. Usage of the graphics tablet to study of impact of
a single dose of methadone on the ability of psychographomotor function in opioid-addicted individuals on methadone maintenance, Bio-Algorithms and Med-System, 6(12), suppl. 1, 2010, p. 104.

12. Lasoń W., Walecki P., Ziółkowski M., Włodarczyk K., Biedrzycki S., , Kadziński M., Gorzelańczyk E. J. Study on the impact of a single, therapeutic dose of methadone on the visual working memory functions in individuals addicted to opioids treated with replacement therapy, Bio-Algorithms and Med-System, 6(12), suppl. 1, 2010, p. 106.

13. Włodarczyk K., Andryszak P., Lasoń W., Walecki P., Kadziński M., Ziółkowski M., Biedrzycki S., , Gorzelańczyk E. J. Studying the impact of a single dose of methadone on the ability of psychomotor function in opioid-addicted individuals on methadone maintenance, Bio-Algorithms and Med-System, 6(12), suppl. 1, 2010, p. 216.

14. Lasoń W., Walecki P., Feit J., Ziółkowski M., Biedrzycki S., Gorzelańczyk E. J. Dynamika ruchu dominującej kończyny górnej w testach grafomotorycznych.
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Optymalizacja leczenia w psychiatrii”, Wisła, 8-10 grudnia 2011, s. 57.

15. Nowińska E., Raniszewska I., Feit J., Pasgreta K., Lasoń W., Gorzelańczyk E. J. Wpływ działania neuroleptyków atypowych na funkcje grafomotoryczne u osób chorych na schizofrenię. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Optymalizacja leczenia w psychiatrii”, Wisła, 8-10 grudnia 2011, s. 60.

16. Pasgreta K., Feit J., Nowińska E., Płaszczyca N., Lasoń W., Walecki P., Gorzelańczyk E. J. Parametry ruchów gałek ocznych u osób z chorobą Alzheimera, a rodzaj stosowanego leczenia inhibitorami acetylocholino esterazy. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Optymalizacja leczenia w psychiatrii”, Wisła,
8-10 grudnia 2011, s. 63-64.

17. Walecki P., Lasoń W., Pasgreta K., Nowińska E., Gorzelańczyk E. J. Koordynacja sensoryczno-motoryczna oko-ręka i pamięć proceduralna u osób HIV- i HIV+ uzależnionych od opioidów. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Optymalizacja leczenia w psychiatrii”, Wisła, 8-10 grudnia 2011, s. 68-69.

18. Gorzelańczyk E. J., Lasoń W., Raniszewska I., Ziółkowski M., Feit J., Walecki P., Biedrzycki S. The effect of administration of a single methadone dose on psychomotor performance in patients addicted to opioids during substitution therapy. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

19. Walecki P., Lasoń W., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E. Risk behavior in opioid-dependent individuals after administration therapeutic dose of methadone.
20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

20. Walecki P., Lasoń W., Gorzelańczyk E. Effect of a single therapeutic dose of methadone on hand-eye coordination and motor learning in opioid-addicted subjects. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

21. Gorzelanczyk E., Lasoń W., Feit J., Walecki P., Ziólkowski M. Assessment of the dynamics parameters of the dominant hand movement in patients with schizophrenia. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

22. Feit J., Nowińska E., Pasgreta K., Lasoń W., Ziółkowski M., Gorzelańczyk E. Psychomotor speed in opioid addicted hiv (+) and hiv (-) subjects after methadon single dose administration. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

23. Pasgreta K., Nowińska E., Feit J., Płaszczyca N., Lasoń W., Gorzelańczyk E. Graphomotor efficiency in individuals with mild and intermediate alzheimer´s disease compared to healthy subjects. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

24. Nowinska E., Raniszewska I., Feit J., Pasgreta K., Lason W., Gorzelanczyk E. Comparison of atypical and typical neuroleptics on graphomotor functions in schizophrenia patients. 20th European Congress of Psychiatry, Prague, Czech Republic, 3-6 March 2012.

 

Publikacje w podręcznikach i skryptach dydaktycznych

Lasoń W. Telekonsultacje medyczne. [w:] Elementy Informatyki Medycznej
1. Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje. Red. I. Roterman-Konieczna. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Wydawnictwo UJ, Kraków 2011,
s. 133-168.